Biểu Mẫu

Mẫu công văn đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ Công an

Tải về Bản in

Mẫu công văn đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ Công an là gì? Mẫu công văn đôn đốc gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu công văn đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ Công an là gì?

Mẫu công văn đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ Công an là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ Công an. Mẫu nêu rõ nội dung của bản công văn… Mẫu được ban hành theo Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu công văn đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ Công an

….…….(1)

….………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……

V/v đôn đốc giải quyết…(4)

………(3), ngày…tháng…năm…

Kính gửi:………………………………(5)

Căn cứ Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân;

Căn cứ Phiếu chuyển đơn số ….. ngày …../…../….. của ………………….(2) về nội dung ……………………(4) của …………………………………………..(6) đối với ……………………………………………………………………………(7),

Qua theo dõi, nhận thấy đã quá thời gian nhưng chưa được (5)……………… giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đề nghị ………………………………(5) khẩn trương xem xét, giải quyết và thông báo kết quả cho ………………………(6) và ………………………(2)./.

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu: …..

…………………………(8)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu công văn đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ Công an

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button