Biểu Mẫu

Mẫu công văn về thay đổi mức lương tối thiểu

Tải về

Mẫu công văn về thay đổi mức lương tối thiểu của doanh nghiệp

Mẫu công văn về thay đổi mức lương tối thiểu là mẫu công văn được lập ra để thông báo về việc thay đổi mức lương tối thiểu của doanh nghiệp. Mẫu công văn nêu rõ thông tin doanh nghiệp, nội dung của công văn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn tại đây.

Nội dung cơ bản của Mẫu công văn về thay đổi mức lương tối thiểu như sau:

Đơn vị: (1)……………
Địa chỉ:……………
Điện thoại:…………

————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Số: ……/….

V/v thay đổi mức lương tối thiểu

…….., ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi: Phòng LĐ-TBXH ………..

Đơn vị (1):……………………………………………………………………….

Thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………do…………cấp ngày…..tháng…..năm……

Lĩnh vực hoạt động chính :………………………………………………………………….

Tổng số lao động: ………………………………………………………………………….

Mã số quản lý lao động của đơn vị (do Phòng LĐTBXH cấp)…………………………

(Đơn vị) đã đăng ký hệ thống thang lương và được phòng LĐTBXH ………….. ra thông báo thừa nhận tại thông báo số……………/TB-UBND ngày ….tháng….năm…… Mã số (ghi trong Thang bảng lương – do Phòng LĐTBXH cấp)……………..

Căn cứ Nghị định số……..(2)/……Nghị định CP ngày tháng năm về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

(Đơn vị) đề nghị được điều chỉnh hệ thống thang lương của đơn vị theo mức lương tối thiểu chung của Chính phủ quy định tại (2), thời gian áp dụng……(3) .

Hồ sơ đính kèm:

– Hệ thống thang lương mới của đơn vị (3 bộ bản chính )

– Hệ thống thang bảng lương của đơn vị trước khi điều chỉnh (1 bản photo)

Kính trình phòng LĐTBXH ……………

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

Thủ Trưởng đơn vị

Ghi rõ chức danh
(Ký tên – đóng dấu)

Hướng dẫn :

(1) Tên đơn vị

(2) Ghi đầy đủ số Nghị định, ngày tháng năm ban hành

(3) Thời gian áp dụng: ghi rõ thời gian áp dụng theo quy định tại NĐ

Mẫu công văn về thay đổi mức lương tối thiểu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button