Biểu Mẫu

Mẫu D02a-TS: Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Tải về

Mẫu tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Mẫu D02a-TS: Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là mẫu bảng tổng hợp danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Mẫu tổng hợp nêu rõ thông tin người lao động tham gia bảo hiểm, mã số bảo hiểm, mức đóng cũ, mức đóng mới… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tổng hợp tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu D02a-TS: Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN như sau:

Tên đơn vị: .……………………………

Mã đơn vị: .……………………………..

Điện thoại: ….…………………………..

Mẫu D02a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Số:………tháng……năm…………….

A. Phần chi tiết

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Mức đóng cũ

Mức đóng mới

Tiền lương

Phụ cấp

Tiền lương

Phụ cp

Chức vụ

TN VK (%)

TN nghề (%)

PC lương

Các khoản bổ sung

Chức v

TN VK (%)

TN nghề (%)

PC lương

Các khoản bổ sung

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Tăng

1.1

Lao động

1

2

1.2

Tiền lương

1

Cộng tăng

II

Giảm

II. 1

Lao động

II.2

Tiền lương

Cộng giảm

III

Khác

B. Phần tổng hợp

STT

Nội dung

Số lao động

Số tiền BHXH

Số tiền BHYT

S tiền BHTN

Số tiền BHTNLĐ, BNN

Tăng

Gim

Tăng

Gim

Tăng

Gim

Tăng

Gim

Tăng

Gim

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Mang sang

2

Số phát sinh

3

Số điều chỉnh

4

Số cuối kỳ

Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: ……………….. Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: ……………

…………, ngày…tháng…năm…

Người lập biểu

Trưởng phòng (Tổ) QL thu

Giám đốc BHXH

Mẫu D02a-TS: Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button