Biểu Mẫu

Mẫu D04b-TS: Danh sách đơn vị BHXH chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động

Tải về

Mẫu danh sách đơn vị BHXH chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động

Mẫu D04b-TS: Danh sách đơn vị BHXH chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách những đơn vị BHXH chưa tham gia bảo hiểm đầy đủ cho người lao động. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin đơn vị BHXH, thông tin người lao động… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh sách tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu D04b-TS: Danh sách đơn vị BHXH chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động như sau:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP……..

Mẫu D04b-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

Danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Chức danh, nghề nghiệp

Ngày vào làm việc tại đơn vị

Mức khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN

Ghi chú

Số tiền

Thời điểm bắt đầu

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Công ty A – Xã A, huyện B, tỉnh C – Mã số BHXH 22225555 – Mã số thuế 123456789

1

Nguyễn Văn M

123456

11/12/1985

Nam

Kế toán

1/6/2017

5,500,000

1/6/2017

2

Nguyễn Thị P

555666

1/10/1990

Nữ

Nhân viên kinh doanh

1/5/2017

7,500,000

1/5/2017

…………….

……..

……….

………….

……

……

……

2

Công ty B – Xã A, huyện B, tỉnh C – Mã số BHXH 22225555 – Mã số thuế 123456789

…………….

……..

……….

………….

……

……

……

…………, ngày…tháng…năm….

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BNTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động (Mẫu số D04b-TS)

a) Mục đích: để theo dõi, đôn đốc đơn vị đóng chưa đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

b) Trách nhiệm lập: Trung tâm CNTT/ Phòng CNTT

c) Thời gian lập: khi có phát sinh.

d) Căn cứ lập:

– Dữ liệu của cơ quan thuế;

– Dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý;

– Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan liên quan và cơ quan BHXH;

– Các nguồn khác.

đ) Phương pháp lập:

* Chỉ tiêu hàng ngang:

– Dòng 1: ghi rõ tên đơn vị, mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp, mã số do cơ quan thuế cung cấp.

* Chỉ tiêu hàng dọc:

– Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

– Cột B: ghi rõ tên đơn vị, họ tên người lao động.

– Cột 1: ghi mã số do cơ quan thuế cung cấp của người lao động.

– Cột 2: ghi ngày tháng năm sinh của người lao động.

– Cột 3: ghi giới tính của người lao động.

– Cột 4: ghi chức danh, nghề nghiệp của người lao động (nếu có).

– Cột 5: ghi ngày tháng vào làm việc tại đơn vị.

– Cột 6: ghi mức khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động.

– Cột 7: ghi thời điểm bắt đầu khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động.

– Cột 8: ghi chú.

Mẫu D04b-TS: Danh sách đơn vị BHXH chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button