Biểu Mẫu

Mẫu D05-TS: Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tải về

Mẫu danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mẫu D05-TS: Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về việc danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin người tham gia bảo hiểm, phương thức đóng, số tiền đóng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh sách tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu D05-TS: Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Tên Đại lý: ………………………………

Số định danh: …………………………..

Địa chỉ: ….……………………………….

Mẫu D05-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Mc tiền làm căn cứ đóng

Phương thức đóng

Số tiền đóng

Chi chú

S tháng đóng

Từ tháng/năm

Tổng số

Người tham gia đóng

NSNN hỗ trợ

A

B

C

1

2

3

4 = 5 + 6

5

6

7

I

Tăng

I.1

Người lao động

I.2

Tiền lương

Cộng tăng

II

Giảm

II.1

Người lao động

II.2

Tiền lương

Cộng gim

Tổng số sổ BHXH đề nghị cấp: …………………………………………………………………..

………….., ngày…tháng…năm…

Cán bộ thu
(ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng(Tổ) thu
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại lý …………..
(ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN LẬP

Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS)

a) Mục đích: để đại lý thu hoặc cơ quan BHXH kê khai người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh mức đóng …

b) Trách nhiệm lập: đại lý thu, Phòng/Tổ Quản lý thu.

c) Thời gian lập: khi có phát sinh.

d) Căn cứ lập: Mẫu TK1-TS.

đ) Phương pháp lập:

– Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục tăng mới, đóng tiếp, đóng lại.

– Cột B: ghi họ, tên người tham gia BHXH tự nguyện và ghi vào từng mục tăng mới, đóng tiếp, đóng lại tương ứng.

– Cột C: ghi đầy đủ mã số BHXH của từng người tham gia.

– Cột 1: ghi mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện theo Mẫu TK1-TS.

– Cột 2: ghi tháng năm bắt đầu đóng mới, đóng tiếp, đóng lại hoặc điều chỉnh mức tiền đóng BHXH tự nguyện.

– Cột 3: ghi số tháng đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đăng ký.

– Cột 4: bằng cột 5 + cột 6.

– Cột 5: ghi số tiền đóng BHXH tự nguyện tương ứng với số tháng đóng trừ số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng (nếu có).

cột 5 = (cột 1 x cột 3 x 22%) – cột 6).

– Cột 6: ghi số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo quy định.

– Cột 7: ghi cụ thể đối tượng tăng do: đóng mới, đóng tiếp, đóng lại tương ứng các dòng

e) Sau khi hoàn tất việc kê khai Đại lý thu, Phòng/Tổ Quản lý thu ký, ghi rõ họ tên.

Mẫu D05-TS: Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button