Biểu Mẫu

Mẫu đăng ký hoán đổi công cụ nợ

Tải về Bản in

Mẫu đăng ký về việc hoán đổi công cụ nợ

Mẫu đăng ký hoán đổi công cụ nợ là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký về việc hoán đổi công cụ nợ. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký hoán đổi… Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Đăng ký hoán đổi công cụ nợ theo phương thức thỏa thuận

  TÊN ĐƠN VỊ
  ——–

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số:
  V/v đăng ký hoán đổi công cụ nợ theo phương thức thỏa thuận

  ………, ngày… tháng… năm……

  Kính gửi: ……(chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ)

  1. Tên đầy đủ của chủ sở hữu công cụ nợ:

  2. Tên giao dịch (nếu có):

  3. Điện thoại: ………………………… Fax:

  4. Nơi mở tài khoản lưu ký công cụ nợ:

  5. Số tài khoản lưu ký công cụ nợ:

  6. Căn cứ vào thông báo hoán đổi công cụ nợ số … ngày … của ……(chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ), chúng tôi đăng ký hoán đổi công cụ nợ như sau:

  Mã công cụ nợ bị hoán đổi

  Khối lượng đăng ký hoán đổi

  Lãi suất chiết khấu áp dụng với mã công cụ nợ bị hoán đổi

  Mã công cụ nợ được hoán đổi

  Lãi suất chiết khấu áp dụng với mã công cụ nợ được hoán đổi

  7. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin tại đơn đăng ký này.

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  Mẫu đăng ký hoán đổi công cụ nợ

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tín dụng ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button