Biểu Mẫu

Mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Tải về

Mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động là mẫu bản đăng ký được lập ra để ký kết đăng ký về việc cung ứng lao động. Mẫu đăng ký nêu rõ thông tin doanh nghiệp, thông tin đối tác, nội dung chính trong bản hợp đồng cung ứng lao động… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động tại đây.

Mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Nội dung cơ bản của mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động như sau:

Tên doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

Số: ………………

……….., ngày…tháng…năm…

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

1.Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………….

– Tên giao dịch: ………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

– Điện thoại: …………………………..; Fax: …………………..; E-mail: ……………………..

– Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số ……/LĐTBXH – GP ngày … tháng …. năm…

– Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ……………………….

2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động làm việc tại …… đã ký ngày …… tháng …… năm …… với đối tác …..

2.1. Đối tác:

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

– Điện thoại: …………………..; Fax: ……………………….. E-mail: ………………………..

– Người đại diện: …………………………………………………………………………………….

– Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………..

2.2. Người sử dụng lao động (trường hợp người sử dụng lao động không phải là đối tác nêu tại mục 2.1 trên đây): …..

– Địa chỉ của người sử dụng lao động: ……………………………………………………….

– Điện thoại: ……………………………………………; Fax: ………………………………………

3. Những nội dung chính trong Hợp đồng cung ứng lao động:

– Số lượng: …………., trong đó nữ: ………

– Ngành nghề: …….., trong đó: số có nghề: ……, số không nghề: ……

– Nơi làm việc (Tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá,…):……..

– Địa chỉ nơi làm việc: …………………………………………………………………………

– Thời hạn hợp đồng: …………………………………………………………………………….

– Thời gian làm việc (giờ/ngày); …………….; số ngày làm việc trong tuần: ……..

– Mức lương cơ bản: …………………………………………………………………………….

– Các phụ cấp khác (nếu có): ………………………………………………………………….

– Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ: …………………………..

– Điều kiện ăn, ở: …………………………………………………………………………………..

– Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến làm việc: …

– Bảo hộ lao động tại nơi làm việc: …………………………………………………………..

– Các chi phí do đối tác đài thọ (nếu có): …………………………………………………..

– Vé máy bay: ………………………………………………………………………………………..

– Tiền môi giới (nếu có): ………………………………………………………………………….

4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi:

– Tiền dịch vụ (số tháng và số tiền thoả thuận thu trước): ……………………………

– Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: …………………………………………………..

– Bảo hiểm xã hội (đóng cho cơ quan BHXH Việt Nam): ……………………………..

– Vé máy bay lượt đi: ………………………………………………………………………………

– Visa: ……………………………………………………………………………………………………

– Tiền môi giới (nếu có): …………………………………………………………………………..

– Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản): …………………………………………………

5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài (tiền dịch vụ của những tháng còn lại, tiền môi giới, các loại phí theo quy định của nước tiếp nhận): …………….

6. Các thoả thuận khác giữa doanh nghiệp và người lao động:

– Ký quỹ (nếu có): ……………………………………………………………………………………

– Bảo lãnh (nếu có): …………………………………………………………………………………

7. Dự kiến thời gian xuất cảnh: ………………………………………………………………….

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

TỔNG GIÁM ĐỐC
HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button