Biểu Mẫu

Mẫu đăng ký người vào tu

Tải về

Bản đăng ký tham gia khóa tu

Mẫu đăng ký người vào tu được share-data.top.vn sưu tầm và đăng tải, là biểu mẫu được đưa ra để đăng ký danh sách người vào tu tại cơ sở tôn giáo nào đó. Mời các bạn tham khảo.

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Mời các bạn tham khảo bản text danh sách tham gia khóa tu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU

Kính gửi: (2) ……………………………………………………………………….

Người phụ trách cơ sở tôn giáo:

Họ và tên: ………………………………………….Năm sinh……………….

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………………….

Chức vụ, phẩm trật ………………………………………………………..

Cơ sở tôn giáo:……………………………………………………………………

Đăng ký danh sách người vào tu với nội dung sau:

TT Họ và tên Giấy CMND Ngày tháng năm sinh Quê quán Nơi cư trú Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)
Số GCMND Ngày cấp Nơi cấp
1
2
n

Kèm theo đăng ký gồm: sơ yếu lý lịch người vào tu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo nhận người vào tu.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button