Biểu Mẫu

Mẫu đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

Tải về

Mẫu đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin

Mẫu đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính là mẫu đăng ký được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin. Mẫu đăng ký nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung đăng ký thực hiện quảng cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin tại đây.

Mẫu đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

Nội dung cơ bản của mẫu đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính như sau:

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP
—————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Số: ……/……

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG THÔNG TIN MÁY TÍNH

Kính gửi: Cục Văn hoá – Thông tin cơ sở thuộc Bộ Văn hoá – Thông tin

1- Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ……………………………………………………………………

Địa chỉ…………………………….. Điện thoại:………….. Fax:……………………………………………….

2- Người chịu trách nhiệm:……………….. Chức vụ:………………………………………………………

a) Đăng ký kinh doanh số:…………..do………….cấp………….. ngày……. tháng…… năm…….. (đối với tổ chức, doanh nghiệp).

b) Giấy phép cung cấp thông tin trên mạng thông tin máy tính (ICP) hoặc

Giấy phép lập trang tin điện tử (Website), (số…… cơ quan cấp…………………. ngày…….. tháng…….. năm……..)

c) Địa chỉ phần mềm trên Internet hợp lệ, địa chỉ

3- Xin thực hiện các sản phẩm quảng cáo trên mạng thông tin máy tính như sau:

STT

Tên sản phẩm quảng cáo

Lượng thời gian phát quảng cáo cho một sản phẩm quảng cáo (tính bằng giây)

Thời gian phát quảng cáo (tính theo đợt, ngày)

Ghi chú

Cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, về quản lý mạng Internet ở Việt Nam, các quy định của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, hình thức cũng như các vấn đề có liên quan.

Hồ sơ gửi kèm thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Mục III Thông tư ……………………… ngày…tháng…năm… của Bộ Văn hoá – Thông tin.

…….., ngày…tháng…năm…
CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button