Biểu Mẫu

Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Tải về

Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại là mẫu đơn được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Nội dung của mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

ĐĂNG KÝ T CHỨC
HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi: ……………………………

– Tên thương nhân: ………………………………………………………………………………………..….

– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………….

Người liên hệ:…………………………….. Điện thoại: ………………………………………….

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ………………………….. tại tỉnh/thành phố (tại nước ngoài) như sau:

1. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1:

– Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): ……………………………………………………………………

– Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ……………………………………………………………………

– Thời gian: ………………………………………………………………………………………………………

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………….

– Chủ đề (nếu có): ………………………………………………………………………………………………

– Ngành hàng dự kiến tham gia: …………………………………………………………………………..

– Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): ……………………………….

– Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)

– Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ……………

– Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có): ………

2. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ…

– Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): ……………………………………………………………………

– Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ……………………………………………………………………

– Thời gian: ……………………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………..

– Chủ đề (nếu có): ………………………………………………………………………………………………

– Ngành hàng dự kiến tham gia: …………………………………………………………………………..

– Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): ……………………………….

– Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)

– Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ……………

– Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có) ……….

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại.

Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button