Biểu Mẫu

Mẫu đề nghị trưng cầu giám định

Tải về Bản in

Mẫu đề nghị về việc trưng cầu giám định

Mẫu đề nghị trưng cầu giám định là mẫu đề nghị được lập ra để đề nghị về việc trưng cầu giám định. Mẫu nêu rõ nội dung trưng cầu giám định… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Đề nghị về việc trưng cầu giám định

  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
  CHỦ QUẢN (1)
  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số: ……/…(3)…

  …(4)…, ngày tháng năm

  Kính gửi: …………………………(5)…………………………..

  Để có cơ sở cho việc kết luận nội dung tố cáo bảo đảm chính xác, khách quan,…(2)…… trưng cầu giám định các thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây: …………… (6)

  Vậy đề nghị ……….(5)…………….. tiến hành giám định và gửi kết quả cho ………………………(2)………………………. trước ngày…tháng… năm….

  …………(2)……….. cử ông (bà)…(7)… là thành viên Đoàn (Tổ) xác minh tố cáo trực tiếp bàn giao các tài liệu, bằng chứng và nhận kết quả giám định./.

  Nơi nhận:
  – Như trên;
  – ……………..(8);
  – Lưu: VT, hồ sơ.

  CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
  (Chữ ký, dấu)
  Họ và tên

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

  (2) Tên cơ quan, tổ chức trưng cầu giám định.

  (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức trưng cầu giám định.

  (4) Địa danh.

  (5) Tên cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định.

  (6) Các thông tin, tài liệu, bằng chứng đề nghị giám định và nội dung cần giám định.

  (7) Họ tên, chức vụ, chức danh của người được cử bàn giao thông tin, tài liệu, bằng chứng, tiếp nhận kết quả giám định.

  (8) Người giải quyết tố cáo, người tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Mẫu đề nghị trưng cầu giám định

  Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại mục Khiếu nại – Tố cáo trong mục biểu mẫu nhé

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button