Biểu Mẫu

Mẫu đơn đăng ký học Thẩm tra viên An toàn giao thông đường bộ

Tải về

Mẫu đơn đăng ký học Thẩm tra viên ATGT

share-data.top.vn mời các bạn tham khảo mẫu đơn đăng ký học Thẩm tra viên An toàn giao thông trong bài viết này. Đơn xin đi học Thẩm tra viên ATGT đường bộ được ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Chương trình khung đào tạo thẩm tra viên An toàn giao thông đường bộ

Bản khai kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đường bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……….., ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC

THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi (Cơ sở kinh doanh đào tạo)

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………..

2. Sinh ngày: …………tháng………. năm ………………………………………………………………..

3. Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………….

4. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………..

5. Số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước (hoặc số hộ chiếu): ………………………………….

Ngày cấp: …………………………………………….Nơi cấp: ………………………………………..

6. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………….

7. Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………………

Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp:…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

8. Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….. ;

địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………. ;

khi cần liên hệ: số điện thoại cá nhân, …………………………….Email…………………………

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

– Số công trình đường bộ đã chủ trì thiết kế: ………………………………………….. công trình.

– Thời gian làm việc về thiết kế công trình đường bộ: ……………………………………… năm.

– Tổng thời gian công tác, làm việc về quản lý giao thông, vận tải đường bộ, xây dựng đường bộ, bảo trì đường bộ: ……………………………năm; trong đó:

+ Thời gian công tác, làm việc về quản lý giao thông: ……………………………………… năm;

+ Thời gian công tác, làm việc về vận tải đường bộ: ……………………………………….. năm;

+ Thời gian công tác, làm việc về xây dựng đường bộ: ……………………………………. năm;

+ Thời gian công tác, làm việc về bảo trì đường bộ: ………………………………………… năm.

10. Tình trạng sức khỏe (có đủ sức khỏe để học tập, làm việc hay không):………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi đề nghị được tham gia khóa học cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung khai trên và cam kết chấp hành mọi quy định của khóa học./.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

nh dán tại Đơn này cũng là ảnh nộp trong Hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button