Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài

Tải về

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra ngước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của di vật, cổ vật… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài như sau:

TÊN THƯƠNG NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

………, ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tên thương nhân đề nghị (viết chữ in hoa): …………………………………..

– Ngày tháng năm sinh (đối với cá nhân): …………………………………………

– Nơi sinh (đối với cá nhân): ……………………………………………………………

– Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân): Số…… ngày cấp… nơi cấp……..

– Địa chỉ (nơi thường trú đối với cá nhân): …………………………………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………………..

2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ……………………………..

– Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………

– Chức vụ:

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: …………………………………………………………………………………..

3. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài cho … (số lượng) di vật, cổ vật thuộc quyền sở hữu hợp pháp của …………………. (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép).

– Mục đích: ……………………………………………………………………………………

– Nơi mang đến: …………………………………………………………………………….

Danh sách di vật, cổ vật cụ thể như sau:

STT

Tên di vật, cổ vật

Đặc điểm chính

Nguồn gốc

Ghi chú

1

2

4. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hiện vật và tính chính xác, trung thực của việc chuyển quyền sở hữu và hồ sơ đăng ký của những di vật, cổ vật đề nghị cấp phép mang ra nước ngoài kể trên; cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm thủ tục đề nghị cấp phép mang ra nước ngoài và các quy định của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh đối với tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button