Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH

Tải về

Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội để đề nghị về việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đề nghị, lý do cấp lại sổ bảo hiểm xã hội… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH

Kính gửi: BHXH tỉnh…………….

Tên tôi là:……………….…………………….Giới tính:……………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………….…………………………………………………….

Nguyên quán:…………………………………………………………………………………

Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú):………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng minh thư số:…………………………………………………………………….

Nơi cấp:………………………..Ngày cấp…………………………………………………..

Số sổ BHXH:…………………………………………………………………………………..

Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện):……………..……………………..

Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH

(đối với người tham gia BHXH tự nguyện):……………………………………………….

…..………….…………………………………………………………………………………..

Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời:………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên, đề nghị cơ quan BHXH xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.

………, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button