Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên

Tải về

Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên

Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp thẻ công chứng viên. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nơi làm việc, nội dung đề nghị… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên tại đây.

Mẫu TP-CC-20: Lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng giao dịch

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch

Mẫu đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên

Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên như sau:

Mẫu TP-CC-03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tên tôi là ……………………………………….. Nam, nữ: …………………………………………….

Sinh ngày…………/…………./………….. Nơi sinh: …………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………………………… Ngày cấp………./………./………..

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số: …../QĐ-BTP ngày ………/………./…….. của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Hiện đang hành nghề công chứng tại: ……………….. (ghi rõ tên và địa chỉ tổ chức hành nghề công chứng).

Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.

……., ngày…tháng…năm…
Xác nhận của Tổ chức hành nghề công chứng Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button