Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

Tải về

Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án được ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Mẫu ghi rõ thông tin doanh nghiệp và lý do yêu cầu chuyển nhượng.

Nội dung của đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)………..

– Tên doanh nghiệp:………………………………………………………

– Địa chỉ:………………………………………………..

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………………………………………..

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………..

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………… Chức vụ:………………………

– Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………..

Hiện đang là chủ đầu tư dự án:…………………………………………………………………………..

Thuộc địa bàn xã ………….. huyện ……………. tỉnh………………………………………………..

Đề nghị được chuyển nhượng một phần dự án ………….. với các nội dung chính như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

Tên dự án:………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm:………………………………………………………………………………………………….

Nội dung và quy mô dự án:……………………………………………………………………………..

Diện tích sử dụng đất của dự án:…………………………………………………………………………………

Diện tích đất xây dựng:……………………………………………………………………………………………..

Tổng mức đầu tư:………………………………………………………………………………………………….

Nguồn vốn đầu tư:………………………………………………………………………………………………….

Tóm tắt tình hình triển khai dự án:

II. XIN PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Diện tích đất:………………………………………………………………………………………………….

Vị trí khu đất:………………………………………………………………………………………………….

Quy mô công trình:……………………………………………………………………………………………

Hiện trạng đang thực hiện:………………………………………………………………………………………

III. LÝ DO XIN CHUYỂN NHƯỢNG:

1. ĐỀ XUẤT CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG LÀ: (Tên chủ đầu tư mới; địa chỉ; người đại diện; năng lực tài chính; kinh nghiệm)

2. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

3. CAM KẾT:

(Có báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi kèm theo)./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

…….., ngày …. tháng …. năm …
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button