Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Tải về

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung đề nghị… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:

(TÊN DOANH NGHIỆP)

Số: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

………… , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN
GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Kính gửi: Cục Viễn thông

– Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

– Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

– Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;

– (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ……………………………………..…..

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư): ……………………………………………………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: ….. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại …

4. Điện thoại: ……………. Fax: …………………Website …….……………………..…………

5. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị được gia hạn

Giấy phép (tên giấy phép) số: ….cấp ngày…. tháng …. năm …..

Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị gia hạn

Lý do đề nghị gia hạn …………………………………………………………………………………

Thời hạn đề nghị được gia hạn: …. năm …. tháng

Phần 3. Tài liệu kèm theo

1. …………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………….

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của Việt Nam về kinh doanh dịch vụ viễn thông và các quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được gia hạn.

Nơi nhận:
– Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button