Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc

Tải về

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc cho cán bộ không chuyên trách ở xã là mẫu đơn đề nghị được hưởng trợ cấp nghỉ việc. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, quá trình công tác… Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn đề nghị trong bài viết dưới đây.

Nội dung đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc

Quyết định số 53/2005/QĐ-UB ngày 25/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP NGHỈ VIỆC CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ.

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân huyện………………………………………………………..

– Uỷ ban nhân dân ……………………………………………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………… Sinh năm:………………………….

Chức danh công tác: ……………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………. …………..

Nơi thường trú: …………………………………………………………..……………….

Đã có quyết định nghỉ việc số …../…. Kể từ ngày…………/………/…………………

Thời gian công tác từ………/……đến………./…………. là ……..năm……….tháng.

Quá trình công tác:

Từ tháng/năm

Đến tháng/năm

Chức danh nghề nghiệp/đơn vị công tác

Thời gian công tác

Năm

Tháng

Cộng

Căn cứ điểm 3 Điều 4 quy định về cán bộ không chuyên trách, xã, phường, thị trấn; Cán bộ không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UB, ngày 25/5/2005 của UBND tỉnh……….. Để hưởng quyền lợi đối với cán bộ không chuyên trách sau khi nghỉ việc, nay tôi làm đơn kính đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện ………., Uỷ ban nhân ………….giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc cho tôi theo quy định hiện hành.

Mong được sự quan tâm giải quyết của quý cơ quan có thẩm quyền.

……, ngày ……..tháng………năm 200….

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Xác nhận của UBND Thị Trấn

….……………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận của Đảng Ủy

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày ….. tháng ……. năm……….

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc cho cán bộ xã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button