Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Tải về

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu là mẫu đơn được các tổ chức, cá nhân gửi tới cơ quan có thẩm quyền đề nghị về việc giảm thuế những hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đơn nêu rõ tên mặt hàng, số lượng hàng hóa, số thuế đề nghị miễn giảm. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại đây.

Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Mẫu số 04/MGTH: Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)

Xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân – Mẫu số 02/XNMT

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
———–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……../………
V/v đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu
………….., ngày……tháng…..năm…….

Kính gửi: ……………………………………………

Tên tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

CMND/Hộ chiếu số: ………………………………………. Ngày cấp: ……../………./…………..

Nơi cấp: ……………………………………………………….. Quốc tịch: ………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………….; số fax: ……………………………………….

Nội dung đề nghị: ……………………………………………………………………………………….

Lý do đề nghị giảm thuế: ……………………………………………………………………………..

Nguyên nhân dẫn đến thiệt hại: ……………………………………………………………………..

STT Tên hàng, quy cách, phẩm chất Số, ngày tờ khai Hải quan Lượng hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan Đơn vị tính Trị giá tính thuế, đơn vị tính Tỷ lệ tổn thất Số tiền thuế phải nộp (VNĐ) Số tiền thuế đề nghị giảm (VNĐ)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8)
Tổng cộng:

Hồ sơ, tài liệu kèm theo (1):

– ……………………………………………………………………….: 01 bản chụp/01 bản chính;

– ……………………………………………………………………….: 01 bản chụp/01 bản chính;

– ……………………………………………………………………….: 01 bản chụp/01 bản chính.

Tổ chức/cá nhân cam đoan nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Liệt kê cụ thể tên loại tài liệu kèm theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button