Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân

Tải về

Mẫu đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân

Mẫu đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân là mẫu đơn được cá nhân lập ra để đề nghị được mua cổ phần đối với cá nhân. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ các thông tin cá nhân của người đề nghị mua số cổ phần, số lượng, tình hình góp vốn, quan hệ với ngân hàng và gửi tới Hội đồng quản trị của ngân hàng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân tại đây.

Mẫu thông báo đăng ký chuyển nhượng cổ phần

Mẫu quyết định của Công ty cổ phần

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Mẫu đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……, ngày … tháng …. năm …..

ĐỀ NGHỊ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng…

1. Cá nhân đề nghị mua cổ phần:

– Họ và tên: (tên đầy đủ và chính thức, ghi bằng chữ in hoa) ……………………………..

– Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………..

– Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác: ….

– Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………

– Nơi công tác và chức vụ hiện tại: ……………………………………………………………….

2. Nội dung đăng ký mua cổ phần: ………………………………………………………………..

– Số lượng cổ phần đăng ký mua: …………………………………………………………………

– Xuất xứ nguồn vốn dùng để mua cổ phần: (nếu là vốn vay tổ chức tín dụng thì phải đính kèm Hợp đồng vay vốn đã được duyệt).

– Thời gian nộp tiền: …………………………………………………………………………………..

3. Tình hình góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức khác:

– Tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp mà cá nhân đang có vốn góp;

– Số vốn đã góp và tỷ lệ so với tổng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó;

4. Quan hệ với Ngân hàng thương mại cổ phần:

– Số tiền đang vay hoặc giá trị hợp đồng bảo lãnh.

– Mục đích vay, bảo lãnh.

5. Những người có liên quan:

(đính kèm bảng kê khai theo mẫu Phụ lục số 02)

6. Cam kết:

Sau khi nghiên cứu Điều lệ ngân hàng, các quy định nội bộ của ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan, chúng tôi xin cam kết:

– Mua đủ số cổ phần đã đăng ký;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần;

– Tuân thủ các quy định trong Điều lệ ngân hàng, quy định nội bộ của ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm (nếu có).

Người mua cổ phần
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button