Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Tải về

Mẫu đơn đề nghị về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin người xin giao đất, thông tin về mảnh đất xin giao, thời hạn sử dụng đất, mục đích sử dụng đất… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất như sau:

Mẫu số 03b. Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất/thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

.………, ngày…tháng…năm….

ĐƠN …. (2)

Kính gửi: Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường …. (3)

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất …. (4)

2. Địa chỉ/trụ sở chính: …………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

4. Địa điểm khu đất: ………………………………………………………………………………

5. Diện tích (m2): ………………………………………………………………………………….

6. Để sử dụng vào mục đích: ………………………………………………………………… (5)

7. Thời hạn sử dụng: …………………………………………………………………………….

8. Hình thức sử dụng đất ………………………………………………………………………. (6)

9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có) …………………………………………………………………….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có)

Ghi chú:

(1) Bổ sung Mẫu số 3b vào Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

(2) Ghi rõ: Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất hoặc Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

(3) Ghi rõ: Sở Tài nguyên và Môi trường nếu người đề nghị là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cơ sở tôn giáo hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường nếu người đề nghị là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

(4) Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

(5) Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

(6) Ghi rõ: đề nghị được giao đất có thu tiền sử dụng đất/giao đất không thu tiền sử dụng đất/thuê đất trả tiền hàng năm/thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button