Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ

Tải về

Mẫu đơn đề nghị về việc thuê nhà ở công vụ

Mẫu đơn đề nghị về việc thuê nhà ở công vụ là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc được thuê nhà ở công vụ. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung đề nghị… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc thuê nhà ở công vụ như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ

Kính gửi: Sở Xây dựng

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………..

Năm sinh…………………….Quê quán …………………………………………………

CMND số……………………cấp ngày……./………/………….tại …………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………….

Đang ở thuê….. Đang ở nhà khách… Đang ở nhờ….

Hiện đang công tác tại: …………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………..; phụ cấp chức vụ: ………………..

Điện thoại:………………………….. Email ……………………………………………….

Hiện nay tôi chưa có nhà ở (chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội) tại nơi đến công tác.

Tôi làm đơn này đề nghị cơ quan …….…xem xét cho tôi được thuê nhà ở công vụ và cam đoan chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về thuê, sử dụng nhà ở công vụ (Số thành viên trong gia đình ở cùng là:…………người).

Kèm theo đơn này là bản sao Quyết định số…….ngày……/…./…….. của…………… về việc bổ nhiệm hoặc/và điều động, luân chuyển công tác.

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai của mình trước pháp luật./.

……….., ngày…tháng…năm…

Xác nhận của cơ quan quản lý người đề

nghị thuê nhà ở công vụ

về thực trạng nhà ở tại địa phương nơi đến công tác)

Người làm đơn

Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị về việc thuê nhà ở công vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button