Biểu Mẫu

Mẫu đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng

Tải về

Mẫu đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng

Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng là mẫu đơn gửi ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng với cam kết tuân thủ các quy định trong quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, quy tắc vận hành và các quy định liên quan khác của hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng. Mẫu nêu rõ thông tin ngân hàng đăng ký tham gia… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng tại đây.

Hệ thống Tài khoản kế toán Ngân hàng

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có

Mẫu số S05-DNN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng

Nội dung cơ bản của mẫu đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng như sau:

Tên đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: ……………..

…………….., ngày….tháng….năm…..

ĐƠN THAM GIA HỆ THỐNG THANH TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mã đơn vị (1): ………………………….Tên đơn vị:…………………………………….……..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………..………

Điện thoại:………………………..Fax:…………………………………………………………..

Tài khoản tiền gửi mở tại NHNN:

Xin được tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng với cam kết tuân thủ các quy định trong Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, Quy tắc vận hành và các Quy định liên quan khác của Hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng.

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các cán bộ có thẩm quyền thực hiện Thanh toán điện tử liên ngân hàng và đăng ký các thiết bị đầu cuối:

1- Giới thiệu các cán bộ (Gửi kèm giấy đề nghị cấp chứng thư số (2))

STT Họ và tên
Chức vụ
Chữ ký 1
Chữ ký 2
1
2

2- Đăng ký các dịch vụ thanh toán và thiết bị đầu cuối

STT
Loại thiết bị đầu cuối
(3)
Kênh truyền thông sẽ sử dụng
Loại dịch vụ thanh toán
Quay số Leasedline
Khác Giá trị Giá trị
Chuyển Nợ

Chú thích:

– (1) Theo Thông tư 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015 của Thống đốc NHNN.

– (2) Mẫu số 1, Thông tư 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Thống đốc NHNN.

– (3) Máy chủ hay máy trạm, hệ điều hành, tốc độ, dung lượng bộ nhớ, dung lượng đĩa cứng.

– (4) Kèm theo các điều kiện của Ngân hàng.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button