Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Tải về

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn là mẫu đơn được cá nhân là người công dân Việt Nam lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn với người nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, tình trạng hôn nhân hiện tại, tình trang sức khỏe…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn tại đây.

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

Tờ khai đăng ký kết hôn

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN

(dùng cho công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngòai)
—————

Kính gửi:…………….nước CHXHCN Việt Nam tại……………….

Tôi là (viết chữ in): ……………………………………Nam hay nữ ………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc…………………………………………..Quốc tịch: Việt nam

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện nay: ………………………………………………………………………………………….

Hộ chiếu số:……..; ngày cấp……..; ngày hết hạn……..nơi cấp hộ chiếu…….. cơ quan cấp hộ chiếu:………

Cơ quan cử đi nước ngòai: ……………………………………………………………………………

Tình trạng hôn nhân hiện tại: (chưa kết hôn, đã ly hôn, vợ (chồng) chết)

Tình trạng sức khỏe……………………………………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu pháp luật về hôn nhân và gia đình, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện để kết hôn với ……..sinh ngày …………/…………../…………..tại………

Quốc tịch…………………………………………………………………………………………………..

Số hộ chiếu………………………….Nơi thường trú: ……………………………………………….

Vậy, đề nghị ……………..nước CHXHCN Việt Nam tại ………………cấp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn cho tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều khai trên./.

……………., ngày….tháng….năm….
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button