Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định

Tải về

Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định mới nhất

Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được sao lục bản án, quyết định của tòa án. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do làm đơn, thông tin về bản án quyết định xin sao lục… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định tại đây.

Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

……….., ngày … tháng…năm…

ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

Kính gửi: Tòa án Nhân dân ……………………

Tội tên là: ………………………….sinh năm:………giới tính:…………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..…

Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………….

Tôi là (nguyên đơn bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) ………………………..

………………………………………………………………………………………………………

trong vụ ……………………………………………………………………. đã được Tòa án nhân dân …………………….. giải quyết tại bản án, quyết định số ………/HSST ngày …….tháng……..năm…..

Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ………..bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử dụng.

Gửi kèm theo:

– Bản pho to CMND

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký tên ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button