Biểu Mẫu

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Tải về

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký mới nhất

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký là mẫu đơn yêu cầu được lập ra để yêu cầu về việc đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Mẫu đơn yêu cầu nêu rõ thông tin phần kê khai của người yêu cầu đăng ký thay đổi, phần chứng nhận của cơ quan đăng ký… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn yêu cầu tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

……, ngày….. tháng…..năm……

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ

Kính gửi:……………………………………

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:
… giờ…phút, ngày../…/…
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:
Quyển số….. Số thứ tự…

Cán bộ địa chính
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CÀU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi:  Bên thế chấp  Bên nhận thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)……………………………………

1.2. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………….

1.3. Số điện thoại (nếu có):……. Fax (nếu có):……….. Địa chỉ e-mail (nếu có):…………….

1.4.  Chứng minh nhân dân;  Hộ chiếu: số ………………………………………………

cơ quan cấp ………………………………………………. cấp ngày…… tháng….. năm……

1.5.  GCN đăng ký kinh doanh;  QĐ thành lập;  GP đầu tư: số…………………………

cơ quan cấp ………………………………………………. cấp ngày…… tháng….. năm……

2. Tài sản đã đăng ký thế chấp

2.1. Quyền sử dụng đất

2.1.1. Thửa đất số:……………; Tờ bản đồ số (nếu có):………………; Loại đất:…………..

2.1.2. Địa chỉ thửa đất:………………………………………………………………………..

2.1.3. Diện tích đất thế chấp:……………………………….. m2

(ghi bằng chữ…………………………………………………………………………………)

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành:…………………………., số vào sổ cấp giấy:……… cơ quan cấp……………, cấp ngày…. tháng …… năm……

2.2. Tài sản gắn liền với đất:

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:………………, số vào sổ cấp giấy:………cơ quan cấp:……, cấp ngày…………… tháng …… năm……………….

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản:……………………..; Tờ bản đồ số (nếu có):…………..

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp:…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)…………….., ký kết ngày……… tháng…… năm………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

4. Nội dung yêu cầu thay đổi:…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

5. Tài liệu kèm theo:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

6. Phương thức nhận kết quả đăng ký: Nhận trực tiếp

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm truớc pháp luật về các thông tin đã kê khai.

BÊN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI
ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI
ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Cán bộ địa chính xã:………………………………………………………(ghi tên xã)

Thừa ủy quyền của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường) huyện/thị xã/thành phố…………………………………………………… tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương……………………………………………………………………..

Chứng nhận đã đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng ký:……giờ…..phút, ngày……..tháng…….năm……..

………, ngày……tháng……năm

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của UBND xã)

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button