Biểu Mẫu

Mẫu giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản

Tải về Bản in

Mẫu giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản là gì? Mẫu giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản là gì?

Mẫu giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản là mẫu giấy được lập ra để cho phép chấp thuận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản. Mẫu nêu rõ nội dung chấp thuận, thông tin sử dụng… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

GIẤY CHẤP THUẬN()
Sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản

– Họ và tên tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả():…………………………..

– Số định danh cá nhân hoặc Số giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Số quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với cơ quan, tổ chức):………………………… cấp ngày…..tháng…….năm……tại………………..

– Địa chỉ:

– Điện thoại: Fax: ……………. Email:……………………..

Với tư cách là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tôi (chúng tôi) đồng ý ():

– Tổ chức/cá nhân: ……..………………………………..…………………..

– Số định danh cá nhân hoặc Số giấy chứng minh nhân dân / Hộ chiếu/ Số quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với cơ quan, tổ chức):……….. cấp ngày…..tháng…….năm……tại…………………………………

– Địa chỉ:

– Điện thoại:…………………Fax: ……………. Email:…………………..

Được xuất bản tác phẩm, tài liệu (tái bản xuất bản phẩm) sau đây():

– Tên tác phẩm, tài liệu, xuất bản phẩm:

– Số giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (nếu có):…………………… cấp ngày……tháng……năm……..…

– Số trang bản thảo (bản mẫu):…… Khổ giấy/Định dạng:…………….

– Họ và tên tác giả: Bút danh (nếu có):

– Ngôn ngữ xuất bản:…………Phương thức xuất bản (in, điện tử):………

– Số lượng bản in:…… – Phương tiện điện tử hoặc website đăng tải:……..

– Thời gian thực hiện xuất bản (tái bản): từ ngày…. tháng….năm……đến ngày…..tháng…….năm……hoặc không hạn chế.

– Số lần xuất bản, tái bản:………………………(hoặc không hạn chế)…

– Số tập:…………..Thông tin khác (nếu có):…………………………….

Đề nghị ………………tuân thủ đúng quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ và nội dung của Giấy chấp thuận này./.

……….ngày….tháng….năm…….….

TÁC GIẢ/CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button