Biểu Mẫu

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp

Tải về

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc góp vốn của cá nhân vào doanh nghiệp. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin địa chỉ trụ sở, vốn điều lệ của doanh nghiệp, thành viên được chứng nhận, phần góp vốn, giá trị vốn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp tại đây.

Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Mẫu hợp đồng góp vốn

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp như sau:

CÔNG TY …..
———

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Số …/CN – …

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

CÔNG TY ……………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………………………………………………..

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư: ……………………………

Ngày cấp:……/……/……

Vốn điều lệ:…………………. VNĐ (………………………..)

CHỨNG NHẬN

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……/……./…… Quốc tịch: …………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………………

Ngày cấp:……./……./….. Nơi cấp: ………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………

Phần vốn góp: ………………………………………………………………………………………….

Giá trị vốn góp: …………………………………………………………………………………………

Góp vốn bằng: (Tài sản, tiền mặt)

Ngày góp: …./……/……

……………., ngày…tháng…năm….

Đại diện theo pháp luật của Công ty

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button