Biểu Mẫu

Mẫu giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Tải về Bản in

Mẫu giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm là gì? Mẫu giấy phép hoạt động kinh doanh gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm là gì?

Mẫu giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm là mẫu giấy phép được lập ra để cho phép về hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung giấy phép, thông tin hoạt động kinh doanh…. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………

……, ngày…….. tháng…….. năm…….

GIẤY PHÉP
Hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

CỤC TRƯỞNG CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm của…………………………………………….………ngày…….tháng….năm………..,

CHO PHÉP:

1. Cơ sở:

– Địa chỉ tại:

– Số điện thoại: ………..Website…………..Email:

– Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế…………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Được nhập khẩu trực tiếp xuất bản phẩm ở nước ngoài để kinh doanh.

2. Hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm của phải tuân thủ quy định tại các Điều 38, Điều 39, Điều 40 Luật xuất bản và Điều 14 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CỤC TRƯỞNG

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mẫu giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button