Biểu Mẫu

Mẫu giấy thanh toán tạm ứng: Mẫu 04-TT, Mẫu C42-BB

Tải về Bản in

Giấy thanh toán tạm ứng là chứng từ kế toán ban hành kèm theo Thông tư 200, thông tư 133, thông tư 107 liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt.

1. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 200

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, áp dụng mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:

Đơn vị: ……….
Bộ phận: …….
Mẫu số: 04 – TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày … tháng … năm …

Số: ………………………..
Nợ: ……………………….
Có: ………………………..

– Họ và tên người thanh toán: ……………………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………..

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

……………………………..

  Photo of AdminNoPro

  AdminNoPro

  Trả lời Hủy

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


  Check Also

  Close

  • Đơn bãi nại trong vụ án tai nạn giao thông  Back to top button


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button