Biểu Mẫu

Mẫu giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử

Tải về Bản in

Mẫu giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử là gì? Mẫu giấy xác nhận đăng ký gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử là gì?

Mẫu giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử. Mẫu nêu rõ nội dung giấy xác nhận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số:..…..

..…, ngày.…… tháng……. năm……..

GIẤY XÁC NHẬN
Đăng ký hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Xét đơn đăng ký hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử của……………… ngày………. tháng……… năm………..;

XÁC NHẬN:

1. Tên nhà xuất bản/tổ chức hoặc cá nhân:

– Địa chỉ:

– Điện thoại:……………………….. Fax:……………Website:……………………

– Số giấy CMND/hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương:……cấp ngày …../…./…

được hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử từ ngày……tháng….năm….. theo Đề án đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành thẩm định tại văn bản số:…….ngày……tháng….năm…….

2. Nhà xuất bản/tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm thực hiện đúng quy định các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử và các quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:
– Nhà xuất bản/tổ chức/cá nhân;

– Lưu: VT…

CỤC TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button