Biểu Mẫu

Mẫu giấy xác nhận đăng ký xuất bản

Tải về Bản in

Mẫu giấy xác nhận đăng ký xuất bản là gì? Mẫu giấy xác nhận đăng ký xuất bản gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy xác nhận đăng ký xuất bản là gì?

Mẫu giấy xác nhận đăng ký xuất bản là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc đăng ký xuất bản. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, thông tin đăng ký xuất bản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu giấy xác nhận đăng ký xuất bản

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …/XN-CXBIPH

Hà Nội, ngày……. tháng…….. năm…….

GIẤY XÁC NHẬN
Đăng ký xuất bản

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Giấy phép thành lập nhà xuất bản………………………………………….;

Xét Giấy đăng ký xuất bản số……….ngày……tháng…. năm….. của Nhà xuất bản…,

XÁC NHẬN:

1. Giấy đăng ký xuất bản số…………… ngày…….. tháng…….. năm……… của Nhà xuất bản đã đăng ký tại Cục Xuất bản, In và Phát hành với tổng số:………… tên xuất bản phẩm.

Tổng số tên xuất bản phẩm được xác nhận: …… tên xuất bản phẩm.

2. Số xác nhận đăng ký xuất bản ghi trên xuất bản phẩm là:

M-năm xuất bản/CXBIPH/i-Y/tên nhà xuất bản (viết tắt) ()

3. Tên xuất bản phẩm từ chối xác nhận (nếu có):

4. Yêu cầu (nếu có):

5. Giấy xác nhận này có giá trị thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm…

Nơi nhận:

– Nhà xuất bản….

– Lưu: VT,….

CỤC TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận đăng ký xuất bản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button