Biểu Mẫu

Mẫu HCTL-6: Mẫu báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Tải về

Mẫu HCTL-6: Mẫu báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Mẫu báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại dùng báo cáo thời gian, địa điểm diễn ra triển tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, báo cáo số lượng gian hàng và số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia cũng như báo cáo số lượng gian hàng và số lượng doanh nghiệp nước ngoài tham gia và kết quả đạt được sau tổ chức hội trợ, triển lãm thương mại…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại đây.

Mẫu báo cáo mua vật tư hàng hóa dự trữ

Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài

Mẫu báo cáo thực hiện kinh doanh, sử dụng những tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Mẫu HCTL-6: Mẫu báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Nội dung cơ bản của Mẫu HCTL-6: Mẫu báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại như sau:

Mẫu HCTL-6
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007
của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính)

Tên DN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
CV Số:………. ………., ngày….tháng….năm….

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi: ……………………………………………….

– Tên thương nhân:……………………………………………………………………………..……

– Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………… Fax:………………… Email:………………………………………..…….

– Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………

– Số tài khoản: ………………………………………………………………………………….……

– Người liên hệ:………………………….. Điện thoại:……………………………………………….

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ vào Công văn số…… ngày …… tháng …… năm ….. của Cục xúc tiến thương mại (Sở thương mại) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

Sau khi kết thúc, (tên thương nhân) báo cáo như sau:

1. Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cụ thể

STT Hội chợ, triển lãm thương mại được xác nhận (tên, thời gian, địa điểm)
Quy mô Việt Nam tham gia Quy mô nước ngoài tham gia
Kết quả giao dịch: số lượng, giá trị hợp đồng, thỏa thuận kí kết; số lượng khách tham quan, giao dịch; các kết quả khác…
Số lượng gian hàng Số lượng doanh nghiệp Số lượng doanh nghiệp Số lượng gian hàng
1
2

2. Đề xuất, kiến nghị với Cục xúc tiến thương mại (Sở Thương mại):……………………………………..

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button