Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu

Tải về

Mẫu hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu

Mẫu hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu là thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và tổ chức đại lý phát hành về việc phát hành trái phiếu, bao gồm những nội dung: các điều khoản và điều kiện phát hành trái phiếu, phí đại lý phát hành trái phiếu, thời gian và phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu tại đây.

Mẫu hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Số: … /HĐĐL

– Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015;

– Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

– Căn cứ Thông tư số …/2012/TT-BTC, ngày … của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Hôm nay, ngày … tháng … năm…, tại ……………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

I. Cơ quan phát hành trái phiếu (dưới đây gọi là Bên phát hành)

– Tên tổ chức phát hành: ………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

– Tài khoản số: …………………………….. Tại: ………………………………………………………

– Người đại diện hợp pháp: (họ tên, chức vụ, địa chỉ)

II/ Tổ chức đại lý phát hành (dưới đây gọi là Bên đại lý phát hành)

– Tên tổ chức đại lý của đợt phát hành: ………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

– Tài khoản số: …………………………………. Tại: …………………………………………………

– Người đại diện hợp pháp: (họ tên, chức vụ, địa chỉ)

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu

1. Tên trái phiếu:

2. Hình thức trái phiếu:

3. Mệnh giá trái phiếu:

4. Kỳ hạn trái phiếu:

5. Khối lượng trái phiếu nhận bán đại lý:

6. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu:

7. Lãi suất phát hành trái phiếu:

8. Thời gian phát hành trái phiếu: Từ ngày … đến ngày …

9. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

Điều 2. Bên đại lý phát hành nhận bán trái phiếu cho Bên phát hành với khối lượng tại Điều 1 nói trên. Trường hợp không bán hết số trái phiếu đã nhận bán, Bên đại lý phát hành được trả lại Bên phát hành số trái phiếu còn lại.

Điều 3. Phí đại lý phát hành bằng …% số tiền trái phiếu đã bán cho các nhà đầu tư.

Điều 4. Thời hạn và phương thức thanh toán

1. Số tiền bán trái phiếu của đại lý được thanh toán …../lần vào lúc ….

2. Phí đại lý phát hành được thanh toán …./lần vào lúc ….

Điều 5. Quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Bên phát hành

1. Chuyển giao đầy đủ, đúng thời hạn chứng chỉ trái phiếu và Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho Bên đại lý phát hành.

2. Chuyển tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu và phí đại lý phát hành cho bên đại lý phát hành đầy đủ và đúng thời hạn quy định.

3. Phạt Bên đại lý phát hành chậm chuyển tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành theo quy định tại Thông tư số …/2011/TT-BTC ngày … của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Điều 6. Quyền lợi và trách nhiệm của Bên đại lý

1. Được hưởng phí đại lý phát hành, phí đại lý thanh toán lãi, gốc trái phiếu theo quy định tại Thông tư số …/2011/TT-BTC ngày … của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

2. Thông báo cho Bên phát hành biết các thông tin về tiến độ và kết quả bán trái phiếu cho các nhà đầu tư khi Bên phát hành yêu cầu.

3. Bảo quản và chuyển giao an toàn chứng chỉ trái phiếu và Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu đến các nhà đầu tư.

4. Làm đại lý thanh toán lãi, gốc trái phiếu cho Bên phát hành.

5. Định kỳ …. ngày chuyển tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành vào tài khoản được Bên phát hành thông báo. Trường hợp chậm chuyển tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành sẽ chịu phạt theo quy định Thông tư số …/2011/TT-BTC ngày … của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Điều 7. Các cam kết khác …

Điều 8. Khiếu nại, tranh chấp

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

– Hợp đồng này có hiệu lực thi hành từ ngày …/ …/ …

– Hợp đồng này kết thúc khi Bên phát hành và Bên đại lý phát hành thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong hợp đồng.

Hợp đồng này được lập 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (trường hợp trái phiếu có niêm yết giao dịch tại Sở GDCK)./.

ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN ĐẠI LÝ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button