Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình

Tải về

Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình là mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý về các điều khoản trong hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung hợp đồng, giá trị hợp đồng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình tại đây.

Mẫu giấy phép xây dựng

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số: ………../HĐTK

Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày ……………. của Hội đồng Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số ……………. ngày ………….. của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

Căn cứ Nghị định số …………. ngày ……………… của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày tháng năm (nếu có).

Hôm nay ngày tháng năm tại địa điểm chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………. Telex………………….. Fax:……………………………………

Tài khoản số: …………………………………… Mở tại ngân hàng:………………………………..

Đại diện bởi: …………………………………………… Chức vụ:…………………………………….

(Giấy ủy quyền số:……………………………………… (nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày tháng năm Do chức vụ ký.)……………………………………………………………….

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………..Telex:……………………… Fax: …………………

Tài khoản số:……………………………………… Mở tại ngân hàng:…………………………….

Đại diện bởi: …………………………………………….. Chức vụ:…………………………………

(Giấy ủy quyền số: ………………………………………………(nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày tháng năm Do chức vụ ký.)………………………………………………………………

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình (nêu tên) với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng

1. Bên A giao cho Bên B thầu thiết kế toàn bộ công trình theo đúng quy hoạch, kế hoạch, số liệu khảo sát và nội dung của bản LCKTKT đã được thẩm tra xét duyệt.

2. Bên B phải cử các cán bộ kỹ thuật đủ các tiêu chuẩn về bằng cấp, kinh nghiệm cần thiết vào việc thiết kế đồ án xây dựng.

3. Bên B thiết kế đồ án xây dựng phải tuân thủ các qui trình, qui phạm của Nhà nước qui định và phải được Bên A thẩm tra, xem xét chấp thuận. Các tiêu chuẩn định mức kinh tế – kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của Bên A và đảm bảo các chế độ thể lệ của Nhà nước qui định mới được đưa ra tổ chức thi công.

Điều 2: Thời hạn thiết kế

Thời hạn thiết kế toàn bộ công trình tổng cộng là tháng tính từ ngày đến ngày

Định lịch giao bản thiết kế từng phần như sau:

1. Thiết kế tổng quát (tạo dáng) trong tháng. Bên B giao cho Bên A vào ngày tháng năm

2. Thiết kế phần nền móng trong tháng.

Bên A giao cho Bên B vào ngày…………………………………………………………………………

Điều 3: Trị giá hợp đồng

Tổng trị giá thiết kế toàn bộ công trình là đồng. Chia ra trị giá từng phần cụ thể như sau:

1. Thiết kế tổng quát trị giá đồng.

2. Thiết kế phần nền móng đồng.

Điều 4: Cách thức thanh toán

1. Bên a thanh toán cho Bên B bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản % của ngân hàng).

2. Thanh toán từng phần sau khi Bên B chuyển cho Bên A kết quả thiết kế được Bên A chấp nhận.

Điều 5: Trách nhiệm Bên A

1. Cung cấp đầy đủ tài liệu và kết quả khảo sát, nội dung LCKTKT của công trình đã được duyệt. Các tài liệu về qui hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình mà cấp trên đã xác định.

2. Lực chọn các tiêu chuẩn, định mức KTKT phù hợo với chế độ thể lệ của Nhà nước.

3. Sẵn sàng cung cấp những thông tin, số liệu đã có khi Bên B yêu cầu.

4. Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn lệ phí hợp đồng cho Bên B.

Điều 6: Trách nhiệm Bên B

1. Thiết kế đúng yêu cầu của Bên A, bảo đảm đúng nội dung các bước thiết kế, đủ các hồ sơ thiết kế dự toán của công trình, có các chỉ dẫn chi tiết bảo đảm cho người sử dụng đọc và thực hiện đúng ý đồ của tác giả thiết kế.

2. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoặc thiết kế lại của Bên A thì Bên B phải thực hiện cho đến khi được chấp nhận.

3. Bảo đảm lịch giao nhận từng phần thiết kế đã xác định.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày đến ngày

2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

3. Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết. Khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ:
Ký tên, đóng dấu
ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ:
Ký tên, đóng dấu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button