Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Tải về

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư mới nhất

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc góp vốn bằng căn hộ chung cư. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, thông tin về căn hộ góp vốn, giá trị và thời hạn góp vốn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư tại đây.

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

Số:…/…

Hôm nay, ngày……………………., tại………………………., Chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư theo các thỏa thuận sau đây :

ĐIỀU 1
CĂN HỘ GÓP VỐN

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo ……………………………………………… (5), cụ thể như sau:

– Địa chỉ :………………………………………………………………………………………………..

– Căn hộ số: …………………………………… tầng:……………………………………………..

– Tổng diện tích sử dụng:………………………………………………………………………….

– Diện tích xây dựng: ……………………. ………………………………………………………..

– Kết cấu nhà:………………………………………………………………………………………….

– Số tầng nhà chung cư:………….. tầng

Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

– Thửa đất số: …………………………………………………………………………………………

– Tờ bản đồ số:………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………

– Diện tích: …………………………. m2 (bằng chữ: ………………………………………….)

– Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ………………………………………………………………. m2

+ Sử dụng chung: …………………………………………………………….. m2

– Mục đích sử dụng:……………………………………………………………………………………

– Thời hạn sử dụng:……………………………………………………………………………………

– Nguồn gốc sử dụng:…………………………………………………………………………………

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2
GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ……………………… đồng (bằng chữ: …………………………………………. đồng Việt Nam)

ĐIỀU 3
THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ……………. kể từ ngày ………./………./………..

ĐIỀU 4
MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………………

………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 5
VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng căn hộ theo Hợp đồng này do bên…………….. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Căn hộ không có tranh chấp;

b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU ……. (10)
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU …….
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ ………………………………………………..)

tại ……………………………………………………………….(12),tôi ………………………………..,

Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..……..……………………………………………..

tỉnh/thành phố …………………………………………………………………………………………….

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là ………………………………………………………. và bên B là ……………………………………………..; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– ……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………. (13)

– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

+ Bên A …… bản chính;

+ Bên B ……. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button