Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Tải về

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký chuyển quyền sử dụng cho bên nhận góp vốn, Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất có thể có thời hạn hoặc góp vốn hình thành pháp nhân mới. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung góp vốn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại đây.

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):
…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GÓP VỐN

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ………………………………………………………..(2), cụ thể như sau:

– Thửa đất số: …………………………………………………………………………………………..

– Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………..

– Diện tích: …………………………. m2 (bằng chữ: ……………………………………….)

– Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ……………………………….. m2

+ Sử dụng chung: ……………………………… m2

– Mục đích sử dụng: …………………………………………………………………………………

– Thời hạn sử dụng: …………………………………………………………………………………

– Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………………………………………

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ………………………………………….

ĐIỀU 2
GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ………………………….. đồng (bằng chữ: ……………………………………………………………………….. đồng Việt Nam).

ĐIỀU 3
THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………………………. kể từ ngày ……./……../……….

ĐIỀU 4
MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 5
VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ….. chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ……………………. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Thửa đất không có tranh chấp;

b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU ……. (10)

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU …….
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên) (11)
Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN …………………

Ngày ……… tháng ……….. năm ……… (bằng chữ …………………………………………….) tại ………………………………………… (12), tôi ………………………………………………., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………………………….. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh ………………………………………………. tỉnh/thành phố …………………….

CHỨNG THỰC:

– Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ……………………………và bên B là ………………………………………………….; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
– ……………………………………………………………………………………………………….(13)

– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, …….. trang), giao cho:

+ Bên A ……. bản chính;

+ Bên B ……. bản chính;

Lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính.

Số ………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button