Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp

Tải về

Mẫu hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản của hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung hợp nhất, thời gian thực hiện hợp nhất… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp tại đây.

Mẫu hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o—–

HỢP ĐỒNG

( Số ……../HĐHN)

(Về việc hợp nhất doanh nghiệp)

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ vào Điều lệ ………………….;

– Căn cứ vào Điều lệ ………………….;

Hôm nay, ngày ………………………………..…… tại địa chỉ ………………………..

Các bên gồm:

1. Bên A

Công ty …………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………..…………… Fax: …………………….………..

Đại diện: ……………………………………………………………………………..………….

2. Bên B

Công ty ………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………..…………… Fax: ………………………..……..

Đại diện: ……………………………………………………………………………………….

Cùng ký kết hợp đồng hợp nhất với những nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng hợp nhất gồm:

1. Công ty …………………………………………………………………………………..….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………..……… Fax: ……………………

Đại diện: ……………………………………………………………………………………….

2. Công ty

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………. Fax: ……………………………

Đại diện: ………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Thủ tục và điều kiện hợp nhất: ………………………………………………..

Điều 3: Phương án sử dụng lao động …………………………………………………

Điều 4: Thời hạn, thủ tục chuyển đổi tài sản ………………………………………..

Điều 5: Thời hạn thực hiện ………………………………………………………………..

Điều 6: Thông qua điều lệ của công ty hợp nhất …………………………………..

Điều 7: Thông qua việc bầu các chức danh quản lý ………………………………

Điều 8: Nguyên tắc giải quyết tranh chấp ……………………………………………..

Điều 9: Cam kết của các bên ……………………………………………………………..

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng ………………………………………………………………..

Đại diện bên A
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện bên A
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button