Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng kinh tế xây dựng

Tải về

Mẫu hợp đồng kinh tế xây dựng mới nhất

share-data.top.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu hợp đồng kinh tế xây dựng để bạn đọc cùng tham khảo. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung hợp đồng, địa điểm thi công, thời gian thi công công trình, giá trị và hình thức thanh toán… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng kinh tế xây dựng tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng kinh tế xây dựng như sau:

Hợp đồng kinh tế (HĐKT) là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình. Đây là khái niệm được quy định trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 trước đây, hiện nay không có văn bản nào quy định cụ thể về khái niệm cũng như đặc điểm của loại hợp đồng này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: …………/HĐKT

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm…… tại ……………………………………………………chúng tôi gồm có:

A/ Đại diện bên A:

– Đại diện:………………………………………………………………… Chức vụ:

– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………..

– Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………..

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

B/ Đại diện bên B:

– Đại diện:………………………………………………………………… Chức vụ: …………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………….

– Tài khoản: ……………………………………………………………………………………………….

– Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:

Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thi công công trình: ………………………………………………………, với khối lượng công việc cụ thể như sau: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU II: ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU III: TIẾN ĐỘ VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

– Ngày khởi công: Ngày……tháng……năm…………

– Ngày hoàn thành: Ngày……tháng……..năm ………..

Điều IV: GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC THANH QUYẾT TOÁN:

– Giá trị hợp đồng trước thuế là: …………………………………………………………………..

– Thuế VAT 10%: ………………………………………………………………………………………..

– Tổng giá trị hợp đồng: ……………………………………………………………………………….

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………..)

– Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào công ty.

– Ngay sau khi bàn giao công trình đã hoàn thành hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh lý hợp đồng.

Điều V: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

+ Trách nhiệm A:

– Bàn giao mặt bằng cho bên B thi công, hồ sơ thiết kế thi công.

– Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát quá trình sửa chữa thi công công trình và giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình.

+ Trách nhiệm bên B:

– Lập phương án thi công trên cơ sở thiết kế kỹ thuật.

– Huy động nhân lực, máy móc thi công theo phương án được duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật công trình.

– Tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn trong lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Điều VI: TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:

– Nếu bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng, không đúng với thoả thuận về chất lượng, tiến độ công trình, thời hạn thanh toán thì bên vi phạm phải chịu phạt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

– Nếu bên B thi công, sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng của công trình phải sửa chữa và làm lại.

– Việc vi phạm hợp đồng của các bên mà gây thiệt hại vật chất cho phía bên kia thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại giá trị thực tế.

Điều VII: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu hợp đồng kinh tế xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button