Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt

Tải về

Mẫu hợp đồng làm việc

Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng, chế độ làm việc, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng làm việc tại đây.

Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt như sau:

Tên đơn vị …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

…… ngày……..tháng……năm…..

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC ĐẶC BIỆT

– Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

– Căn cứ Quyết định số ……. của ……. về việc công nhận kết quả tuyển dụng ………

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:……………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………….…………………………………

Đại diện cho (1)………………………………………..………………………………..

Địa chỉ…………………………. ……………………………… Điện thoại:…….…………

Và một bên là Ông/ Bà (2):…………………………………..……………………..…

Sinh ngày……. tháng….. năm……….. tại………………………………………….…….

Địa chỉ thường trú tại:…………………………………………………………..……….

Số CMTND……………………………………………………………………..………

Cấp ngày….. tháng….. năm……. tại……………………………………………………..

và Ông/Bà (3)…………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……. tháng….. năm……….. tại………………………………………..………

Chức vụ:……………………………………………….………………………………….

Địa chỉ…………………………. …………………………….. Điện thoại:…….………….

Nghề nghiệp…………………………………………….………………….……………..

Địa chỉ thường trú tại:……………………………………………………………………

Số CMTND…………………………………………………………….………………..

Cấp ngày….. tháng….. năm……. tại………………………………………..……………

Đại diện cho (4)…………………………………………………………………………..

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc đặc biệt và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

– Thời gian thực hiện hợp đồng (5)…………………………………….……………….

– Từ ngày..………… tháng.………. năm……. đến ngày……. tháng…… năm…..

Trong đó thời gian hợp đồng thử việc…………………………………………

Từ ngày……. tháng……….. năm………….. đến ngày……. tháng….. năm….….

– Địa điểm làm việc(6):………………………………………..………………………..

– Chức danh chuyên môn:……………………..……………………………………

– Nhiệm vụ (7):……..………………………………………………………………..

Điều 2. Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (8):…………………………………………………………………

– Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng

1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc đặc biệt.

– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại các Điều 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 9 và Điều 20 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

2. Quyền lợi:

– Được hưởng các quyền lợi quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12, 13 và Điều 14 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

– Phương tiện đi lại làm việc (9):………………………..…………………………

– Ngạch được xếp (mã số) (10):……………. …….., Bậc:…..…..….. Hệ số lương:

– Phụ cấp (nếu có) gồm (11):………………………………………………………….

được trả……….. lần vào các ngày..…………… và ngày.………. hàng tháng.

– Thời gian tính nâng bậc lương …………………………………………………………

– Khoản trả ngoài lương…………………………………………………………………….

– Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:……………………………….

………………………………………………………………………………………………

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

……………………………………………………………………………………………

– Bảo hiểm xã hội (12):………………………………….………………………….

– Bảo hiểm y tế……………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………

– Được hưởng các phúc lợi:………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

– Được các khoản thưởng, nâng bậc lương, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (13):……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

– Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Những thỏa thuận khác (14) ………………………………………………………….…

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc đặc biệt.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc đặc biệt.

2. Quyền hạn:

– Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng

(Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác…).

– Chấm dứt Hợp đồng làm việc đặc biệt, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về cán bộ, công chức không ghi trong hợp đồng làm việc đặc biệt này thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

– Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày….. tháng…. năm……

Hợp đồng này làm tại……………………. Ngày………….. tháng………. năm…..….

Người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng

(Ký tên)

Ghi rõ họ và tên

Người được tuyển dụng

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ họ và tên

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ họ và tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button