Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn dành cho viên chức

Tải về Bản in

Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn dành cho viên chức là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng làm việc xác định thời hạn giữa hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn dành cho viên chức tại đây.

1. Trường hợp nào ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 03/2019/TT-BNV, hợp đồng làm việc xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người trúng tuyển vào viên chức, trừ 02 trường hợp:

– Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập;

– Công chức lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị thì chuyển làm viên chức.

Người được tuyển dụng vào viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao cũng ký hợp đồng xác định thời hạn.

Thời hạn hợp đồng làm việc do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định, nhưng tối thiểu là 12 tháng và tối đa là 36 tháng.

2. Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn dành cho viên chức mới nhất

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn theo Thông tư 03/2019/TT-BNV.

Bộ, ngành, địa phương:….
Đơn vị: ………………………

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ……/HĐLV

………, ngày tháng năm

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số …… của ………… về việc công nhận kết quả tuyển dụng …………

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: ………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

Đại diện cho đơn vị (1): …………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………..

Và một bên là Ông/Bà: ……………………………………………………………………

Sinh ngày …. tháng .… năm .… tại……………………………………………………

Trình độ đào tạo: ……………………………………………………………………………

Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………..

Năm tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng……………………………………………

Địa chỉ thường trú tại: ……………………………………………………………………..

Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: ………………..

Cấp ngày …… tháng …… năm …… tại …………………………………………….

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Loại hp đồng, thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

– Loại Hợp đồng làm việc xác định thời hạn (2):……………………………………

– Thời hạn của Hợp đồng: ……………………………………………………………….

– Từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ….

– Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có): …………………………………….

– Từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ….

– Địa điểm làm việc (3): …………………………………………………………………….

– Chức danh chuyên môn: ……………………………………………………………….

– Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………

– Nhiệm vụ (4): ………………………………………………………………………………..

Điều 2. Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (5): ……………………………………………………………………..

– Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ……………………………..

Điều 3. Nghĩa vvà quyền li của người ký kết hợp đồng làm việc

1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Luật Viên chức.

– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Chấp hành việc sắp xếp, điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

2. Quyền lợi:

– Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

– Phương tiện đi lại làm việc (6): ………………………………………………………..

– Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số) (7):………………………….

Bậc: ………….….. Hệ số lương: ………………………………………………………

– Phụ cấp (nếu có) (8): ……………………………………………………………………..

– Được trả …………. lần vào các ngày ……….. và ngày…….. hàng tháng.

– Thời gian tính nâng bậc lương: ………………………………………………………

– Khoản trả ngoài lương: …………………………………………………………………

– Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có): …………………………………….

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

……………………………………………………………………………………………………..

– Chế độ bảo hiểm (9):………………………………………………………………………

– Được hưởng các phúc lợi: …………………………………………………………….

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước (10):
………………………………………………………………………………………

– Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Những thỏa thuận khác (11): ……………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

2. Quyền hạn:

– Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác…).

– Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Hợp đồng này làm thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 (hai) bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 (một) bản và hợp đồng có hiệu lực từ ngày ….. tháng …. năm …..

– Hợp đồng này làm vào ngày …. tháng ….. năm .… tại …………….……

Người được tuyển dng và
ký kết hợp đồng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

3. Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn dành cho viên chức theo Thông tư 15/2012/TT-BNV

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn dành cho viên chức như sau:

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

(ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Bộ, ngành, địa phương: ……

Đơn vị: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
Số: …………./HĐLV ………….., ngày….tháng….năm….

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

– Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Căn cứ Quyết định số: ………………………………………………… của ………………………………. về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng …………………………………..

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:…………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Đại diện cho đơn vị (1)………………………………………………………………………………………

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………

Và một bên là Ông/ Bà:……………………………………………………………………………………..

Sinh ngày …….. tháng …… năm ….. tại…………………………………………………………………

Trình độ đào tạo:……………………………………………………………………………………………..

Chuyên ngành đào tạo:……………………………………………………………………………………..

Năm tốt nghiệp:……………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú tại:………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư nhân dân……………………………………………………………………………….

Cấp ngày ……… tháng ……. năm ….. tại…………………………………………………………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

– Thời hạn của Hợp đồng từ ngày …… tháng …… năm …… đến ngày ….. tháng …. năm ……

– Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) từ ngày … tháng ….. năm ……. đến ngày …… tháng …… năm ……

– Địa điểm làm việc (2):……………………………………………………………………………………..

– Chức danh chuyên môn:………………………………………………………………………………….

– Chức vụ (nếu có):………………………………………………………………………………………….

– Nhiệm vụ (3)…………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (4):……………………………………………………………………………………..

– Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:…………………………………………………..

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người được tuyển dụng

1. Quyền:

– Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

– Phương tiện đi lại làm việc (5):………………………………………………………………………..

– Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): ……………………., Bậc:………………….

Hệ số lương…………………………………………………………………………………………………

– Phụ cấp (nếu có) gồm (6):………………………………………………………………………………

được trả ……………………. lần vào các ngày ……………………………………… hàng tháng.

– Thời gian xét nâng bậc lương:………………………………………………………………………..

– Khoản trả ngoài lương…………………………………………………………………………………..

– Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:…………………………………………………

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)……………………..

– Chế độ bảo hiểm (7):…………………………………………………………………………………….

– Được hưởng các phúc lợi:…………………………………………………………………………….

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (8):…………………………………………………………………………………………………………….

– Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Những thỏa thuận khác (9)……………………………………………………………………………..

2. Nghĩa vụ:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button