Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng mua lại công cụ nợ

Tải về Bản in

Mẫu bản hợp đồng mua lại công cụ nợ

Mẫu hợp đồng mua lại công cụ nợ là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc mua lại công cụ nợ. Mẫu nêu rõ thông tin của hai bên, quyền và nghĩa cụ của hai bên… Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Hợp đồng mua lại công cụ nợ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  HỢP ĐỒNG MUA LẠI CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ

  Số: … /HĐ

  – Căn cứ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ Chính phủ trên thị trường chứng khoán;

  – Căn cứ Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước;

  Hôm nay, ngày … tháng … năm…, tại …

  Chúng tôi gồm:

  I. Bên mua lại công cụ nợ của Chính phủ (sau đây gọi là Bên mua)

  – Tên tổ chức mua lại công cụ nợ: Kho bạc Nhà nước

  – Địa chỉ:

  – Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

  II. Bên bán lại công cụ nợ của Chính phủ (sau đây gọi là Bên bán)

  – Tên tổ chức bán lại công cụ nợ:

  – Địa chỉ:

  – Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

  Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng bán lại công cụ nợ của Chính phủ với các nội dung sau đây:

  Điều 1. Kết quả mua lại công cụ nợ của Chính phủ

  Bên bán đồng ý bán lại công cụ nợ của Chính phủ cho Bên mua với các điều khoản như sau:

  Điều khoản, điệu kiện của công cụ nợ của Chính phủ thống nhất mua lại

  Khối lượng công cụ nợ của Chính phủ thống nhất mua lại

  Lãi suất mua lại

  Giá mua lại một công cụ nợ của Chính phủ

  Tổng số tiền mua lại công cụ nợ của Chính phủ

  Ngày mua lại công cụ nợ của Chính phủ

  Tài khoản nhận tiền thanh toán mua lại công cụ nợ của Chính phủ

  Mã công cụ nợ của Chính phủ

  Ngày phát hành lần đầu

  Ngày đáo hạn

  Lãi suất danh nghĩa

  Phương thức thanh toán gốc, lãi

  Điều 2. Trách nhiệm của các bên

  1. Trách nhiệm của bên bán lại công cụ nợ của Chính phủ:

  Bán lại công cụ nợ đã được thỏa thuận tại Điều 1 Hợp đồng này. Bàn giao lại chứng chỉ đối với công cụ nợ của Chính phủ đã được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc giấy xác nhận đối với công cụ nợ của Chính phủ đã được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

  2. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước

  – Thanh toán tiền mua lại công cụ nợ của Chính phủ theo Điều 1 Hợp đồng này và quy định tại Điều 22 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018.

  – Thực hiện hủy chứng chỉ hoặc giấy xác nhận đối với bút toán ghi sổ công cụ nợ của Chính phủ đã mua lại trong trường hợp mua lại công cụ nợ của Chính phủ dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ. Thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện hủy niêm yết, hủy đăng ký, rút lưu ký theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 đối với công cụ nợ của Chính phủ đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  – Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

  CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU/TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU ỦY QUYỀN
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  TỔNG GIÁM ĐỐC
  KHO BẠC NHÀ NƯỚC
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  Mẫu hợp đồng mua lại công cụ nợ

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tín dụng ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button