Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google

Tải về

Mẫu hợp đồng quảng cáo trên website

Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google là mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng quảng cáo trên google của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung và giá trị của hợp đồng, phương thức thanh toán… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu hợp đồng quảng cáo trên website tại đây.

Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng quảng cáo trên google như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ………
———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: ……………….

………., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO TRÊN GOOGLE

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành của Bộ Bưu chính viễn thông;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại Hà Nội chúng tôi gồm:

(Bên A): CÔNG TY TNHH ………………………………………………………….…

Người đại diện: Ông ………………………………………………………………………

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ………………………………………..…………………………….………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….……

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………

(Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………………………………..

Người đại diện: Ông ………………………………………………………………………

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: …………………………………………………………………….…………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………….………. Tên TK: …………………………..……

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….…….

Email: ………………………….……………. Website: ……………………………………

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển giao tài khoản quảng cáo với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG

1.1 Bên A yêu cầu quảng cáo trên Google với vị trí nhà tài trợ cho Website: ………..Với từ khoá như sau: Bên A lựa chọn đặt website lên vị trí nhà tài trợ của Google Adwords.

1.2 Dịch vụ này có giá trị trong vòng …. tháng (từ ngày …. tháng …. năm …… đến hết ngày ….. tháng …… năm ……). Bên A có trách nhiệm đóng phí quảng cáo trên Google theo thông báo của bên B. Trường hợp bên A không đóng phí quảng cáo trên Google đúng hạn, thì bên B có quyền tạm ngừng dịch vụ mà không cần thông báo trước.

ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Giá trị được cho từng từ khóa …………………………………………………………..

Bằng chữ: ………………./01 tháng sử dụng dịch vụ

2.2 Phương thức thanh toán:

– Bên A thanh toán cho Bên B bằng phương thức chuyển khoản;

– Số tiền thanh toán được ấn định chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng;

– Ngay sau khi của tháng 100% giá trị hợp đồng …..000.000 (………..triệu đồng) sau khi hợp đồng này được ký. Phương thức thanh toán chuyển khoản.

2.3 Dịch vụ quảng cáo trên Google với vị trí nhà tài trợ chỉ được tiến hành khi bên A hoàn thành thủ tục thanh toán cho bên B.

ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM BÊN A

3.1 Bên A phải cung cấp đầy đủ thông tin về website của bên A cho bên B. Bên A có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan về từ khoá cho bên B

3.2 Bên A có trách nhiệm thông báo, cập nhật bằng văn bản cho Bên B toàn bộ thông tin thay đổi (nếu có) liên quan đến việc quảng cáo trên Google, thông số kỹ thuật đảm bảo thông tin chính xác nhất về việc quảng cáo trên Google.

3.3 Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam về sử dụng dịch vụ Internet, không được sử dụng website đã đăng ký vào các mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục, đạo đức hay kinh doanh bất hợp pháp; Nếu vi phạm, tùy theo mức độ bên A tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3.4 Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ phí quảng cáo trên Google với vị trí nhà tài trợ cho bên B theo điều 2.

3.5 Sau khi hợp đồng hết hạn, nếu bên B muốn gia hạn hợp đồng thì hai bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn.

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM BÊN B

4.1 Bên B triển khai dịch vụ quảng cáo trên Google với vị trí nhà tài trợ cho bên A: Đảm bảo từ khóa hiển thị theo ngân sách hàng ngày. Vị trí hiển thị theo yêu cầu bên A.

4.2 Bên B sẽ gửi thông báo kêt quả đạt được với bên A hàng tháng bằng văn bản hàng tháng.

4.3 Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của Bên A về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của Bên B. Bên B phải đảm bảo đủ thời gian hiển thị quảng cáo trong hợp đồng, Nếu quảng cáo của Bên A không hiển thị như đúng cam kết thì bên B sẽ hoàn lại tiền cho bên A và phải có báo cáo rõ lý do và giải quyết.

4.4 Bên B có trách nhiệm giữ bí mật thông tin đã trao đổi giữa 2 bên không tiết lộ cho bên thứ 3.

4.5 Bên B có trách nhiệm gửi báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng về số lượng click, số lượng hiển thị cho bên A.

4.6 Bên B cam kết không dùng các biện pháp, thủ thuật trong chiến dịch quảng cáo gây tổn hại trong việc đánh giá của Google đối với trang web ……………………….. Nếu vi phạm bên B phải có trách nhiệm bồi thường và khắc phục các tổn hại cho bên A.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật;

5.2 Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc hai bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

5.3 Hợp đồng này có giá trị thanh lý sau khi hết hạn.

Nếu hai bên không đạt được kết quả thoả đáng, sẽ chuyển đến Tòa án Kinh tế tại Hà Nội để giải quyết. Quyết định của Toà là cuối cùng và bắt buộc đối với cả hai bên.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản: Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button