Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

Tải về

Mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

Mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà là mẫu hợp đồng được lập ra khi thanh lý hợp đồng thuê nhà giữa người cho thuê và người thuê. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin giữa người thuê nhà và người cho thuê nhà, điều khoản thanh lý hợp đồng giữa hai bên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà tại đây.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản

Mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh

Mẫu hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt

Mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số: đường………………………………phường quận……………)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…….do………cấp ngày…….tháng…….năm……

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty: …………………………………………………………………………………………………

Trụ sở số: ………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: …………………………………………………………..

Do Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………. do …………………………………………

cấp ngày…….tháng…….năm……

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………..

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số: ……………………………………………………………

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ………. ngày………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày…….tháng …….năm……

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số …………… thành phố (Ví dụ: TP Hồ Chí Minh) chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số……….lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số ……………… ngày………..tháng………..năm……

BÊN A
(Ký và ghi rõ họ và tên)
BÊN B
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button