Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tải về

Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập khi người sử dụng đất ủy quyền cho người khác nhân danh mình thực hiện các thủ tục chuyển nhượng với bên mua. Hiện nay không có một mẫu hợp đồng ủy quyền bán đất cụ thể. Dựa trên các nội dung cơ bản theo quy định, bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây.

1. Khi nào được ủy quyền bán nhà đất?

Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Như vậy, người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở không tự mình chuyển nhượng thì có quyền ủy quyền cho người khác nhân danh mình thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở. Trên thực tế việc ủy quyền thường xảy ra khi người có nhà, đất đang ở nước ngoài, công tác xa, ốm đau…

2. Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Số:_____________

Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa:

Bên Ủy Quyền:

[Lựa chọn 1: Nếu là cá nhân]

Ông (bà): […]

Sinh năm: […]

CMND/CCCD số: […] Ngày cấp: […] Nơi cấp: […]

Hộ khẩu thường trú: […]

Điện thoại: […]

(Trường hợp có 2 cá nhân trở lên thì thể hiện thông tin của tất cả cá nhân đó hoặc ủy quyền cho 1 người đại diện với điều kiện phải có ủy quyền)

[Lựa chọn 2: Nếu là tổ chức]

Tên đăng ký: […]

Trụ sở chính: […]

GCNĐKKD số: […] Được cấp bởi: […]

Điện thoại: […] Fax: […]

Đại diện bởi: […] Chức vụ: […]

Sau đây được gọi là “Bên A”.

Bên Được Ủy Quyền: [Tên đăng ký]

[Lựa chọn 1: Nếu là cá nhân]

Ông (bà): […]

Sinh năm: […]

CMND/CCCD số: […] Ngày cấp: […] Nơi cấp: […]

Hộ khẩu thường trú: […]

Điện thoại: […]

(Trường hợp có 2 cá nhân trở lên thì thể hiện thông tin của tất cả cá nhân đó hoặc ủy quyền cho 1 người đại diện với điều kiện phải có ủy quyền)

[Lựa chọn 2: Nếu là tổ chức]

Tên đăng ký: […]

Trụ sở chính: […]

GCNĐKKD số: […] Được cấp bởi: […]

Điện thoại: […] Fax: […]

Đại diện bởi: […] Chức vụ: […]

Sau đây được gọi là “Bên B”.

Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký kết Hợp đồng Ủy quyền v/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất (“Hợp Đồng”) với những điều khoản như sau:


  Photo of AdminNoPro

  AdminNoPro

  Trả lời Hủy

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button