Biểu Mẫu

Mẫu kết luận thanh tra của Bộ Công an

Tải về Bản in

Mẫu kết luận thanh tra của Bộ Công an là gì? Mẫu kết luận thanh tra của Bộ Công an gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu kết luận thanh tra của Bộ Công an là gì?

Mẫu kết luận thanh tra của Bộ Công an là mẫu bản kết luận được lập ra để ghi chép về việc kết luận thanh tra của Bộ Công an. Mẫu nêu rõ nội dung kết luận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu kết luận thanh tra của Bộ Công an

………………(1)
.…………..(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số:…./KL-(…3)

………(4), ngày…tháng…năm…

KẾT LUẬN THANH TRA
việc…………(5)

Thực hiện Quyết định số…..ngày…../…../…..của…………(6)

thanh tra …..(7) việc …..…………..(5), từ ngày…../…../….. đến ngày…../…../….., Đoàn thanh tra …………..(8) đã tiến hành thanh tra tại…………………………(9). …………………………………….(10).

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số …… ngày…../…../….. của Trưởng Đoàn thanh tra; các thông tin, tài liệu thu thập được và quy định hiện hành của pháp luật, (6) …………………………kết luận:

1. Đánh giá khái quát về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra thuộc nội dung thanh tra:………………………..

2. Kết luận từng nội dung được thanh tra: ………..………………………(11).

3. Nguyên nhân những sai phạm, khuyết điểm, tồn tại và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của tập thể, từng cá nhân đối với những sai phạm, khuyết điểm, tồn tại (nếu có):……………………………………………………(12)

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng trong quá trình thanh tra (nếu có):………………………………………………………………………….(13)

5. Kiến nghị/yêu cầu:

– Đối với đối tượng thanh tra………………………………………………(14)

– Đối với cơ quan trực tiếp quản lý đối tượng thanh tra (nếu có)…………(15)

– Đối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra (nếu có)………………………………………………………(16)

– Các vấn đề khác……………………………………………………..(nếu có)

– Giao ………………………(17) tiến hành công khai Kết luận thanh tra này theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện những kiến nghị đã nêu trên.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc ……………………………………..(5) đối với ……………………(9). Đề nghị/Yêu cầu ………………………………..(9) và …………………………………….(18) tổ chức thực hiện các kiến nghị/yêu cầu đã nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất là ngày….. về………………….(19) (qua……….(17))./.

Nơi nhận:

– …..

– Lưu: ….

………………………(20)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu kết luận thanh tra của Bộ Công an

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button