Biểu Mẫu

Mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chính phủ ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo đó người lao động sẽ được hỗ trợ tiền theo quy định. Sau đây là mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dành cho người lao động.

1. Mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là gì?

Mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là mẫu dành cho người lao động khai báo những thông tin cá nhân cần thiết đề đề nghị chính phủ trợ cấp do ảnh hưởng của dịch bệnh.

2. Mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

1. Họ và tên người lao động……………………………………………………………

2. Họ và tên chủ hộ của người lao động………………………………………………..

3. CMND………………….ngày cấp……………………..năm……………………….

4. Năm sinh…………..

5. Nơi ở hiện nay……………………………………………………………………….

6. Số điện thoại………………………………

7. Công việc làm trước khi mất việc làm, tạm dừng lao động

a. Công việc……………………………………………………………………………

b. Loại hợp đồng (HĐLĐ) đã kí kết (Đánh dấu x vào ô tương ứng)

Có HĐLĐ Không HĐLĐ

Lao động tự do Hộ kinh doanh cá thể

Khác (Ghi cụ thể)…………………………….

8. Nơi làm việc…………………………………………………………………………

9. Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Nếu có).


  Photo of AdminNoPro

  AdminNoPro

  Trả lời Hủy

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button