Biểu Mẫu

Mẫu phiếu công tác thi công bê tông cọc khoan nhồi

Tải về

Mẫu phiếu công tác thi công bê tông cọc khoan nhồi

Mẫu phiếu công tác thi công bê tông cọc khoan nhồi là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép lại công tác thi công bê tông cọc khoan nhồi. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin công trình, hạng mục, thành phần tham gia, kết quả theo dõi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu công tác thi công bê tông cọc khoan nhồi tại đây.

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đường giao thông

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đắp nền dân cư

Mẫu phiếu công tác thi công bê tông cọc khoan nhồi

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu công tác thi công bê tông cọc khoan nhồi như sau:

PHIẾU CÔNG TÁC THI CÔNG BÊ TÔNG CỌC KHOAN NHỒI

(Kèm theo biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi
số …….., ngày……..tháng…….năm………)

Ngày….tháng…..năm…..

Công trình: ………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục: …………………………………………………………………………………………………

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: ………………………………………………..

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: …………………………………………………

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

II. KẾT QUẢ THEO DÕI:

1. Thời gian đổ bê tông: Từ…..giờ…..phút, ngày….tháng….năm….

Đến….giờ….phút, ngày….tháng…..năm…..

2. Nhiệt độ ngoài trời: …………………………………………………………………………………..

3. Cường độ bê tông yêu cầu R 28: ………….. daN/cm2

4. Loại máy trộn, dung tích thùng trộn dùng để đổ bê tông:

5. Tỉ lệ thành phần bê tông đã đổ:

Vật liệu Trong 1 m3 Trong 1 cối trộn
Xi măng (kg)
Cát (kg)
Đá dăm (kg)
Nước (lít)
Phụ gia

6. Độ sụt của bê tông:

7. Có □ hoặc không có □ ngưng đổ bê tông:

– Thời gian ngưng đổ bê tông: …………………………………………………………………………

– Lý do ngưng đổ bê tông: ………………………………………………………………………………

8. Khối lượng bê tông đã đổ:

Thiết kế: ………………; Thực tế: …………………; Chênh lệch: ………………………………….

9. Biểu đồ đổ bê tông. (Theo hướng dẫn phần ghi chú).

10. Có □ hoặc không có □ lấy mẫu bê tông thí nghiệm:

Ký hiệu các mẫu bê tông ………………………………………………………………………………..

(Ghi rõ có đạt hay không đạt chất lượng theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Vẽ 2 đồ thị (theo lý thuyết và theo thực tế) biểu diễn quan hệ giữa thể tích bê tông đã đổ và độ dâng của bê tông, với trục tung: Độ dâng bê tông (m); trục hoành là thể tích bê tông đã đổ (như hình)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button