Biểu Mẫu

Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội

Tải về

Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội

Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH là mẫu phiếu dùng để đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bao gồm nội dung, thông tin ghi trên sổ và nội dung thông tin điều chỉnh. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn 4027/BHXH-ST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội tại đây.

Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội

Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2016

Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Mẫu số 03
(Ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI …….
BẢO HIỂM XÃ HỘI …….
—————-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
………, ngày …… tháng …… năm ……..

PHIẾU ĐỐI CHIẾU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH

1. Thông tin của người lao động

Nội dung ghi trên sổ BHXH Nội dung đề nghị điều chỉnh

Số sổ BHXH: ……………………………………..

Họ và tên: ………………………………………….

Ngày, tháng, năm, sinh: ………………………..

Giới tính: ………, Quốc tịch: …………………..

Số CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước: …………..

Số sổ BHXH: …………………………………….

Họ và tên: …………………………………………

Ngày, tháng, năm, sinh: ……………………….

Giới tính: ………, Quốc tịch: ………………….

Số CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước: ………….

2. Quá trình đóng BHXH, BHTN

Nội dung ghi trên sổ BHXH Nội dung đề nghị điều chỉnh
Từ tháng năm Đến tháng năm Diễn giải Căn cứ đóng Từ tháng năm Đến tháng năm Diễn giải Căn cứ đóng

– Lũy kế thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …./….. là ……….. năm ………. tháng.

(Trong đó BHXH bắt buộc là …… năm ….. tháng).

– Lũy kế thời gian đóng BHTN chưa hưởng là ……………… năm ………….. tháng.

– Lũy kế thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …./……. là ……… năm …….. tháng.

(Trong đó BHXH bắt buộc là ………….năm ………… tháng).

– Lũy kế thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …./…. là ….. năm ….. tháng.

(Trong đó BHXH bắt buộc là ….. năm ….. tháng).

– Lũy kế thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …./…. là ….. năm ….. tháng.

(Trong đó BHXH bắt buộc là ….. năm ….. tháng).

ĐƠN VỊ CƠ QUAN BHXH
Người lao động Người SD lao động CB nhập liệu CB thẩm định Giám đốc

HƯỚNG DẪN LẬP

Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03)

1. Mục đích: để đối chiếu quá trình đóng BHXH của người lao động

2. Trách nhiệm lập: cán bộ thẩm định thực hiện in lần thứ nhất từ cơ sở dữ liệu thu, cấp sổ, thẻ; cán bộ nhập liệu in từ cơ sở dữ liệu đã nhập sau khi điều chỉnh thông tin.

3. Thời điểm lập: khi thực hiện rà soát sổ BHXH và sau khi nhập đầy đủ thông tin trên sổ BHXH và thông tin điều chỉnh của người lao động vào cơ sở dữ liệu.

4. Phương pháp lập:

– Cột “Nội dung ghi trên sổ BHXH”: thực hiện in từ cơ sở dữ liệu.

– Cột “Nội dung đề nghị điều chỉnh”: nếu người lao động có quá trình công tác tại Cột “Nội dung ghi trên sổ BHXH” chưa đúng thì đề nghị điều chỉnh tương ứng cùng hàng tại Cột “Nội dung đề nghị điều chỉnh”.

– Sau khi đối chiếu người lao động và người sử dụng lao động ký, xác nhận vào ô dành cho người lao động và người sử dụng lao động.

Ghi chú:

– Nội dung đề nghị điều chỉnh tại Cột diễn giải bao gồm:

  • Nhân thân: Họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch.
  • Thời gian tham gia BHXH: quá trình, đóng BHXH, BHTN của người lao động.
  • Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, tên đơn vị.
  • Tiền lương, thâm niên nghề, phụ cấp đóng BHXH, BHTN.
  • Nơi làm việc: địa danh nơi làm việc của người lao động (xã, huyện, tỉnh).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button