Biểu Mẫu

Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất

Tải về

Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất nông nghiệp

Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất (áp dụng đối với đất nông nghiệp) được ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Nội dung của Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT

(Áp dụng đối với đất nông nghiệp)

Tên xã (phường, thị trấn): ……………………………………………………………………………

Tên người được điều tra: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ (1)……………………; thời điểm chuyển nhượng (2): ………………………………

Giá bất động sản chuyển nhượng: ………………………………………… triệu đồng/bất động sản

Giá đất chuyển nhượng: ……………………..… triệu đồng/thửa hoặc………………….. đồng/m2

Nguồn thông tin: ……………………………………………………………………………………………

1. Các thông tin về thửa đất

– Tờ bản đồ số: ………; thửa đất số: ………………; diện tích: ………………………….. m2

– Địa chỉ thửa đất(3): ………………………………………………………………………………………

-Vị trí đất: …………………………………………………………………………………………………….

Chi tiết: Tiếp giáp quốc lộ □, tiếp giáp tỉnh lộ □, tiếp giáp huyện lộ □, tiếp giáp xã lộ □, Không tiếp giáp lộ □.

– Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………………………………….

– Thông tin khác (nếu có): ………………………………………………………………………………

2. Các thông tin về tài sản gắn liền với đất

– Loại cây trồng (thủy sản nuôi trồng): ……………………; Năm trồng (nuôi trồng):……………..

– Công trình xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp: Loại công trình:………………………….. ;

năm xây dựng: ……………; giá trị của công trình xây dựng: ………………triệu đồng.

– Tài sản khác (nếu có): ………………………………………………………………………………….

3. Các thông tin về thu nhập từ thửa đất

– Thu nhập bình quân một năm:…………………………………………………………………. đồng/m2.

– Chi phí bình quân một năm để tạo ra thu nhập:……………………………………………. đồng/m2.

– Thu nhập ròng bình quân một năm (thu nhập sau thuế):………………………………… đồng/m2.

Người điều tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày……tháng……năm……
Người được điều tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) ghi rõ tên thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(2) hoặc thời điểm trúng đấu giá.

(3) ghi rõ tên xứ đồng.

Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button